8240.-Ή Τερψίφωνος Λύρα ήτοι είρμολόγιον σΰντομον ΙΙέτρου τοΰ Βυ- ζαντίου. "Ηδη το πρώτον μετενεχθεν έκ τοϋ τής Κωνσταντινουπόλεος εις το Αέσβιον σύστημα παρά τοΰ μουσικοδιδάσκαλου Γεωργίου Λεσβίοο τοΰ έφευρέτου τής μει^ό- δου. Άναλώμασι τοΰ ιδίου και τών φιλόμουσων συνδρομητών. Έν 'Αθήναις. Τΰποις Φ. Καραμπίνη κα! Κ. Βάφα. 1860. Είς δον, α. 4 ά. ά. + 187. ΔΒΠ 11116. ¦»·
ΙΙέτρου τοΰ Βυ-ζαντίου

Η Τερψίφωνος Λύρα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η Τερψίφωνος Λύρα