8234. - Ή όφειλέτις 'Ελλάς προς τάς τρεις Συμμάχους Δυνάμεις. "Η Γνώμη περί αποσβέσεως τοΰ ελληνικοί δανείου τών έξήκοντα εκατομμυρίων, [έν σ. 15:] 25 Ίαννουαρίου 1860 Τιμαγόρας Τΰποις Γεωργίου Καρυοφΰλλη. Εις 16ον, σ. 1δ + 1 α.ά. ΕΒΕ. ΟΚΕ. 2827.
Τιμαγόρας

Ή οφειλέτις Ελλάς

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ή οφειλέτις Ελλάς