8221.-Ή 'Ιωάννα Δάρκ ή ή Λύρηλιανή Παρθένος ίστόρημα υπό I. Μι- σελέ. Μεταφρασθεν έκ τοΰ Γαλλικού και δημοσιευθέν εν τη παραφυλλίδι της έφηιιε- ρίδος «ό Αιών». Έν 'Αθήναις, τΰποις Γεωργίου Καρυοφΰλλη. (Κατά την όδόν Νι- κία, αρ. 74.) 1860 Εις 8ον μικρόν, α. 120. ΑΠ—.
I. Μι-σελέ

Ή Ιωάννα Δάρκ ή η Αυρηλιανή Παρθένος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ή Ιωάννα Δάρκ ή η Αυρηλιανή Παρθένος