8214. - Ή εκδικούμενη γυνή ήτοι συμβάν ιστορικόν λαβόν χώραν έν μι§ τών Νήσων τής Έπτανήσοί'· ύπό -Η * * *. 'Εν Ζακΰνθω Έκ τοΰ τυπογραφείου «Ή Αυγή». 1860. Ει; δον, σ. 16. ΕΒΕ. Ν.Φ. 569 Ρ. #
* * *.

Η εκδικούμενη γυνή

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η εκδικούμενη γυνή