8204.-"Ετος 1860 νέον. Α' 'Ιανουαρίου. Ό "Ηλιος προς τους συνδρομη- τάς αύτοϋ. Μφ. 0 31 Χ 0.47. Στίχοι. ΓΕΝ-.

Στίχοι.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Στίχοι.