8199.-Έπιστολιμαία περί ιερογλυφικών γραμμάτων διατριβή παρά Κ. Σιμωνίδου διδάκτορος τής φιλοσοφίας κ.τ.λ. κ.τ.λ. κ.τ.λ. δς και τφ Κυρίω Κω. Ίω- σήππω Μαϋέρω άνδρί παιδεία κεκοσμημένφ παντοία και μέλει διαφόρων Εταιριών κ.τ.λ. κ.τ.λ. κ.τ.λ. εις φιλίας άϊδίου τεκμήριον άνατίθησιν. Ευρίσκεται έν μεν τφ Λον- δίνω παρά τφ κυρίω Δαυίδ Νουττίο; 270, Στράνδ, Ιν δε τή Λιβερπούλη παρά τφ κυρίω Α. Χολδενίω. ΑΩΞ. Είς 8ον, σ. VI +25 + 1 «ά. Έδημοσιεύθη καί άγγλιστί. ΓΕΝ. Gr. Class. 5373, ΒΚΧ 9383. -Κ-
Κ.Σιμωνίδου

Έπιστολιμαία περί ιερογλυφικών γραμμάτων διατριβή

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έπιστολιμαία περί ιερογλυφικών γραμμάτων διατριβή