8195.-'Επίσημος Διαδήλωσις Περί τοϋ Γεν. Λογαριασμοί] τής Οικονομι- κής διαχειρίσεως τοϋ έτους 1852. Εις 4ον, σ. δ' + 99. "Ανευ χρονολογίας, αλλά τοϋ 1860. ΦΣΠ —. -*-

Επίσημος Διαδήλωσις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Επίσημος Διαδήλωσις