8191. - 'Εορτή ονόματος. Διήγημα έκ τοϋ ρωσσικοΰ είς το έλληνικόν Με- ταγλωττισθέν ύπό Ζ — Φ. Άθήνησι, Έκ τοϋ τυπογραφείου τής 'Αθηνάς, 1860. Εις 8ον, σ. 32. ΦΜ—. *
Ζ — Φ

Εορτή ονόματος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εορτή ονόματος