8187. - Ελληνική νομοθεσία από τοΰ 1833 μέχρι τοΰ 1860 Ύπό Θεοδώ- ρου Π. Δηλιγιάννη Γενικού Γραμματέως τοΰ επι τών Εσωτερικών 'Υπουργείου. Και Γ. Ζ^νοποόλοο Γραμματέως Α' τάξεως έν τφ αΰτφ Ύπουργείφ. Δαπάνη Ίω. Άγ- γελοκούλου. Τόμος Α'. Έν 'Αθήναις, εκ τοϋ τυπογραφείου Ίω. 'Αγγελοπούλου. (Κατά τήν δδόν 'Αθηνάς αριθ. 274.) 1860. Εις 8ον, σ. 4 α. ά. + δ' + 564. Ό τόμος Β' τι» 1861. ΚΒΕ. ΝΟΜ 2011, ΔΣΑ 381. *
Θεοδώ-ρου Π. Δηλιγιάννη

Ελληνική νομοθεσία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ελληνική νομοθεσία