8170. - "Εκθεσις Έπι χοϋ απολογισμού τοΰ 'Υπουργείου τών Ναυτικών δια την χρήσιν 1858. Εις 4ον, σ. 24 + 8. "Ανευ χρονολογίας, άλλα τοΰ 1860. ΓΧ—. -*

Έκθεσις Έπι του απολογισμού του Υπουργείου των Ναυτικών δια την χρήσιν 1858.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έκθεσις Έπι του απολογισμού του Υπουργείου των Ναυτικών δια την χρήσιν 1858.