8163. - Έγχειρίδιον πρακτικής γεωργίας υπό Ευγενίου Ι. Γεννατά Κερκυ- ραίου. Κέρκυρα τυπογραφεΐον ή Ίονία Σπυρίδωνος και 'Αρσενίου αδελφών Κάο. 1860. Εις 8ον, σ. ε' + 402, μειά πινάκων εργαλείων και μηχανών. Κυυμανούδης 3, 9. *
Ευγενίου Ι. Γεννατά Κερκυ-ραίου

Εγχειρίδιον πρακτικής γεωργίας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εγχειρίδιον πρακτικής γεωργίας