8159. - "Εγγραφα της δίκης των συζυγών Βαπτιστοΰ Σάββα Άννίνου και Θεοδώρας Τυπάλδου Μπασιά. Κέρκυρα Τυπογραφεΐον Ή Ίονία. Σπυρίδωνος και 'Αρσενίου 'Αδελφών Κάων. 1860. Εις 8ον, σ. 48. Πρβλ. αριθ. 8128, 8159 και 8212. ΕΒΕ-, ΔΑΚ-. ¦*

Έγγραφα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έγγραφα