8158. - Ε. Άμπού περί τοϋ ρωμαϊκού ζητήματος, προστεθέντος νέου προ- λόγου. Έκ τοΰ γαλλικού, επί της ε' εκδόσεως τοΰ 1860. Άθήνησιν, έκ τοΰ τυπογρα- φείου της 'Αθηνάς, 1860. Εις 8ον, σ. ιζ' + 19-239 + 3 ά. ά. ΕΒΕ. ΙΣΤ. 12Ν. *
Ε. Άμπού

περί του ρωμαϊκού ζητήματος,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. περί του ρωμαϊκού ζητήματος,