8156. - Δραματική τριλογία, ή δράματα τρία τοϋ Βίκτωρος Ούγου (Λουκρη- τία Βοργία, "Αγγελος Πιτοΰ, και Μαρία Τυδώρ) υπό Ι. Μ. Ραχτάρχοο. Έν Κων- σταντινουπόλει. 1860. Εις—. Κουμανούδης 3, 13.
Βίκτωρος Ούγου

Δραματική τριλογία, ή δράματα τρία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Δραματική τριλογία, ή δράματα τρία