8154. - Δόνα Μαριάνα διήγημα υπό της κυρίας Ρεϋβώδου μεταφρασθέν εκ τοϋ Γαλλικοϋ υπό Κ. Χειμωνίοο. εκδίδεται δε δαπάνη Κ. Μηλιάδου. Άί>ήνησι, τΰποις Π. Σοΰτσα και Α. Κτενά. (Κατά τήν όδόν Αδριανού). 1860 Εις 8ον, σ. 144. ΛΕΥ—. #
Ρεϋβώδου

Δόνα Μαριάνα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Δόνα Μαριάνα