8153. - Δοκίμιον περί της Ελληνικής Επαναστάσεως υπό Ίωάννου Φιλή- μονος. Τόμος Τρίτος. 'Αθήναι Τΰποις Π. Σούτσα και Α. Κτενά (κατά τήν όδόν Άδριανοϋ) 1860 Εις δον, σ. νς' + 480 + 3 u. ιί. Περί τών δύο πρώτων τόμων πρβλ. ανωτέρω αριθ. 7833. #
Ίωάννου Φιλή-μονος

Δοκίμιον περί της Ελληνικής Επαναστάσεως

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Δοκίμιον περί της Ελληνικής Επαναστάσεως