8125·—Άτάρ - Γκιούλ, η ό άπιστος δοϋλος, μυθιστόρημα τοϋ Ευγενίου Σύη εκ τοϋ Γαλλικοϋ. Έν Σμύρνη βιβλιοπωλεΐον Γ. Α. Δαμιανού. 1860. Εις 8ον, σ. 9(5. Κουμανούδης 3, 16. *
Ευγενίου Σύη

Ατάρ - Γκιούλ, ή ο άπιστος δούλος,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ατάρ - Γκιούλ, ή ο άπιστος δούλος,