8122.-'Αριόνμητική κατά το πρόγραμμα τοΰ 'Υπουργείου τής Δημοσίας Εκ- παιδεύσεως προς την έν γυμνασίοις διδασκαλίαν συνταχθείσα ύπό Β. Λάκωνος, Κα- θηγητού τών μαθηματικών τοΰ έν 'Αθήναις Α'. Γυμνασίου και Ύφηγητοΰ τοΰ Πα- νεπιστημίου. "Εκδοσις δευτέρα διεσκευασμένη.— Τι δαί;---------έπιδιδόασι; (Πλάτ. Πολιτ. Ζ'.)—Έν 'Αθήναις, τΰποις Δ.Ά. Μαυρομμάτη. 1860. Είς 8ον, σ. 4 ά. ά. 1-298 + 1 ά. ά. Πρβλ. άρι». 7377. *
Β. Λάκωνος

Αριθμητική

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αριθμητική