8119.-'Απολογία τών υποφαινομένων συναδέλφων τής εν Αηξουρίω Εκκλη- σίας τοΰ Αγίου Νικολάου τών Μηνιατάδων, εις την από 6 ΌΤΚωβρίου 1860. άνα- φοράν τοΰ Κυρίου Βαλιάνου Πασχάλη Κάρλου. Ενώπιον Τοΰ έπι τών Θρησκευτικών 'Αρχήν, [έν τέλει:] Τυπογραφεΐον «Ή Κεφαλληνία». 1860 Είς 8ον, σ. 9. ΙΜΚ—, ΔΑΚ—. *

Απολογία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Απολογία