8118. - Άπάντησις τοΰ βουλευτού [Δημ.] Μπαχώμη είς δσα κατ' αΰτοΰ εδημοσίευσεν ή Φωνή τοΰ 'Ιονίου Έν Ζακΰνθω τυπογραφεΐον ό Παρνασσός Σεργίου Χ. Ραφτάνη 1860. Ει; 8ον, σ. 40. ΕΒΕ. ΙΣΤ. 3408, ΓΕΝ. Geogr. 3456. *
[Δημ.] Μπαχώμη

Απάντησις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Απάντησις