8117. - Άπάντησις προς τάς έρεσχελίας τοΰ κ. Ειρηναίου Άσωπίου. Ύπό Σωκράτους Κολλιάτσου τελειοφοίτου τής Θεολογίας.—Όδοΰς ασεβών — τής αληθείας (Σιράχ. δ'. 28).—Έν 'Αθήναις, τΰποις Διονυσίου Κορομηλά. I860. Είς 8ον, σ. 40. ΓΕΝ. Gr. Class. 5323. *
Σωκράτους Κολλιάτσου

Απάντησις προς τας ερεσχελίας του κ. Ειρηναίου Ασωπίου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Απάντησις προς τας ερεσχελίας του κ. Ειρηναίου Ασωπίου