8110. Άναγνωσμαΐάριον της Γαλλικής γλώσσης Κατ' εγκρισιν τής Κυβερ- νήσεως ύπό Α. Ναδίρη εκδοσις δευτέρα Έν Παρισίοις εκ τής τυπογραφίας Φιρμίνου Διδότου 1860. Εις 8ον, α. 48. 'Επί τοΰ έξωφύλ?.ου διάφορος τίτλος: Εύμέθοδον γαλλικόν άναγνωσματάριον -----------Πρβλ. αριθ. 7454 και 7546. *
Α. Ναδίρη

Αναγνωσματάριον της Γαλλικής γλώσσης

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αναγνωσματάριον της Γαλλικής γλώσσης