8109.-'Αμφιθέα μυτ'ίυστόρημα πρωτότυπον Συνταχθέν ύπό Σοφοκλέους Αση- μακοπούλου,—Ώς ουδέν — βλέπειν άε!—Έν Πάτραις Τΰποις Α. Σ.Άγαπητοΰ (Κατά την όδόν Μαιζώνος) 1860. Είς 32ον, σ. 30 + φ. 1 α. ά. ϊό φυλλάδιον τοΰιο αποτελεί ιό α' τεύχος, αγνωστον δ' έάν υπήρξε συνέχεια. ΓΒ —. *
Σοφοκλέους Αση-μακοπούλου

Αμφιθέα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αμφιθέα