8091.-1859. Νέον έτος. Ό διανομεύς τής Νέας Πανδώρας Προς τους κυρίους συνδρομητάς αυτής, [κάτω:] Και εις έτη πολλά. Μφ. 0.23x0.31. Στίχοι. ΓΕΝ—. *

Νέον έτος.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Νέον έτος.