7816. - Γραμματική της γαλλικής γλώσσης συνταχθείσα προς χρήσιν τών γυμνασίων και σχολείων τής Ελλάδος, Κατ' εγκρισιν τής Κυβερνήσεως υπό Ίωάννου Καρασούτσα καθηγητού τοΰ Β', γυμνασίου 'Αθηνών. "Εκδοσις τρίτη Άναθειορηθεΐσα
ΊωάννουΚαρασούτσα

Γραμματική της γαλλικής γλώσσης

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Γραμματική της γαλλικής γλώσσης