7814. - Γραμματική Ελληνική Οιάνθη κατά το πρόγραμμα τοΰ επί της Παι- δείας 'Υπουργείου διά τά δημοτικά σχολεία και μάλιστα τών κορασιών υπό Χ. ΙΙα- πανικολάου σχολάρχου Αιγίου.—«Το δι' ολίγου γινόμενον μάτην διά πολλοΰ γένοιτ' αν».—Έν 'Αθήναις έκ της τυπογραφίας 'Ανδρέου Κορομηλά. ('Οδός Έρμου, Πλατεία 'Ανακτόρων Άρ. 1). 1859 Εις 8ον, σ. 72. Κουμανούδης 2, 377. *
Χ. ΙΙα-πανικολάου

Γραμματική Ελληνική

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Γραμματική Ελληνική