7812. - Γεωγραφία στοιχειώδης μαθηματική, φυσική και πολιτική, αρχαία και νεωτέρα, περιόδου Β'. Πρώτον μεν μεταφρασθεΐσα μέ πολλάς προσθήκας και εκ- δοθείσα το 1836 κατά πρότασιν της επί τών διδακτικών βιβλίων επιτροπής προς χρή- σιν τών Ελληνικών Σχολείων. Είτα δ' έπιδιορθωθεΐσα, και κατά το μέρος της νεω- τέρας Γεωγραφίας ολοσχερώς συνταχ{)εΐσα εκ διαφόρων νεωτάτων Γεωγραφιών, 'Υπό Ι. Π. Κόκκωνη. Εκδίδεται δαπάνη 'Ανδρέου Κορομηλά. Κατ' εγκρισιν τοΰ επί τών Έκκλησ. και της Δημοσίου 'Εκπαίδευα. 'Υπουργείου. Προς χρήσιν τών 'Ελληνικών Σχολείων. Έκδοσις τετάρτη Έπηυξημένη και διωρθωμένη. Έν 'Αθήναις, εκ της τυ- πογραφίας Ανδρέου Κορομηλά. ('Οδός Έρμου, Πλατεία 'Ανακτόρων Άρ. 1). 1859. Εις 8ον, σ. ιγ' + 321, μεθ' ενός πίνακος. Πρβλ. αριθ. 3099, 4297 και 4907. ΕΒΕ. ΠΑΙΛ. 2187, ΓΕΝ. MGl·. 4015α. #-
Ι. Π. Κόκκωνη.

Γεωγραφία στοιχειώδης

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Γεωγραφία στοιχειώδης