7767. - Ώδή Σαπφική είς την ήμιπεντηκονταετηρίδα εορτήν τών άποβατηρίων τοΰ Βασιλέως της Ελλάδος "Οθωνος ποιηθεΐσα υπό τοΰ νΰν πρυτάνεως τοΰ Πανεπι- στημίου Φιλίππου Ίωάννου και προσενεχθεΐσα τη Α. Μ. εξ ονόματος τοΰ συλλόγου τών καθηγητών τοΰ Πανεπιστημίου τη 25 'Ιανουαρίου 1858. Sapphische Ode auf die funfundzwanzigjahrige Feier der Landung Seiner Majestat Otto Konigs von Grie- chenland verfasst von dem gegenwartigen Praesidenten der Universitat in Athen Philippos Johannu und S. M. im Namen des Professoren-Collegium der Universi- tat uberreicht am 25 Jannuar 1858. Μετετυπώθη εκ τοΰ Έλληνος αρ. 5, 6 Φεβρ. 1858. Abgedruckt aus dem Wochenblatte der «Hellene» No 5, 6 Febr. 1858. Aus der K. K. Hof - und Staatsdruckerei in Wien. Είς φύλλον, σ. 7 α. ά· Ή έμμετρος γερμανική μετάφρασις ΰπό Ζ^νοβίοο Κ. Πώπ. -Η-
Φιλίππου Ίωάννου | Philippos Johannu

Ωδή Σαπφική είς την ημιπεντηκονταετηρίδα εορτήν των άποβατηρίων του Βασιλέως της Ελλάδος Όθωνος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ωδή Σαπφική είς την ημιπεντηκονταετηρίδα εορτήν των άποβατηρίων του Βασιλέως της Ελλάδος Όθωνος