7763. — Χίος δούλη ποίημα έπικόν εις άσματα πέντε βραβευθέν κατά τόν ποιητικόν διαγωνισμον τοϋ 1858. και Τίρι - λίρι ή τό Κυνηγεσιον εν νήσω Σΰρω ποίημα ήρωϊκοκωμικόν εις άσματα επτά ύπό Θεοδώρου Γ. Όρφανίδου. Έν 'Αθήναις, εκ τοΰ τυπογραφείου τής Λακωνίας. Κάτωθι τοΰ 'Αγίου Νικολάου τοϋ Ραγκαβά. 'Οδός Αϊγέως αριθ. 906. 1858. Είς 8ον, σ. ις' + 280. ΕΒΕ. Ν. Φ. 839, ΓΕΝ. MGL 770.
Θεοδώρου Γ. Όρφανίδου

Χίος δούλη

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Χίος δούλη