7759. - Χάρτης της Ευρωπαϊκής Τουρκίας μετά τής νΰν Ελλάδος των 'Ιο- νίων Νήσων και τοϋ Μαυροβουνίου Κατά την νεωτέραν εκδοσην τοϋ Ε. Κιεπέρτου. σχεδιασθείς και λιθοχαραχθείς ύπό Κ. κ[αί] Κ. [γρ. Γ.] Κόλμανν δαπάνη και επι- μέλεια Γ. Θ. Παγώντος. 'Αθήναι 1858. Πίναξ 0.80 Χ 1.02. ΒΑΝ 1223. *
Κ. κ[αί] Κ. [γρ. Γ.] Κόλμανν

Χάρτης της Ευρωπαϊκής Τουρκίας μετά τής νυν Ελλάδος των Ιονίων Νήσων και του Μαυροβουνίου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Χάρτης της Ευρωπαϊκής Τουρκίας μετά τής νυν Ελλάδος των Ιονίων Νήσων και του Μαυροβουνίου