7757. - Φιλοστράτου περί γυμναστικής Άνεΰρηται, διώρθωται, μεταπέφρα- σται ες την Γαλλικήν γλώσσαν, και ήδη πρώτον τετΰπωται, ύπό McvocSoo Miyva, Ούκ ολίγα ξυγγράψαντος και έκδεδωκότος, ίππότου τε τοϋ Αυτοκρατορικού τάγματος της Εντίμου Λεγεώνος, κ.τ.λ. Paris. Hector Bossange et Fils. Londres. Dulau et Cie. Oxford. I. H. et I. Parker. Vienne (Autriche). Ch. Gerold. Athenes, Nicolaides, de Philadelphie. Αωνη'. Εις 8ον, σ. 4 ά. ά. + XXVIII + 143. ΕΒΕ.Ε.Φ. 9423, ΓΕΝ. Gr. Class. 5112. -Η-
Φιλοστράτου

περί γυμναστικής

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. περί γυμναστικής