7756. - Φιλόμουσων μυησις L,econ d'ouverture de la conference de lan- gue et de litterature grecques a l'ecole normale superieure (28" annee) par M. Th. Lebas Membre de I'lnstitut Paris typographie de Ch. L,ahure Imprimeur du Senat et de la Cour de Cassation rue de Vaugirard, 9 1858.
M. Th.Lebas

Φιλόμουσων μυύησις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Φιλόμουσων μυύησις