7748. — Τοΰ έν άγίοις Πατρός ημών Φωτίου 'Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινου- πόλεως τά 'Αμφιλοχία, η λόγων Ιερών συλλογή, έν η ζητήματα τής θείας Γραφής διαλύεται. Έκ κώδηκος τής κατά τον "Αθωνα Μεγάλης Λαΰρας. Εκδίδοντος Σοφο- κλέους Κ. τοΰ εξ Οικονόμων. Ίατροΰ και Χειρούργου, Συνέδρου τής Άθήνησι Ίατρι-
Φωτίου 'Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινου-πόλεως

λόγων Ιερών συλλογή

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. λόγων Ιερών συλλογή