7746. - Τό προσεχές μέλλον τών έν τη 'Ανατολή λαών Ώς προς τήν ίστο- ρίαν. ΙΙραγματεία υπό Θεοδώρου Γ. Κλαδά Κεφαλλήνος. Έν Κέρκυρα τυπογραφεΐον ή Ίονία Σπυρίδωνος και 'Αρσενίου αδελφών Κάο. 1858. Εις 8ον, σ. 178. Πρβλ. αριθ. 5776. ΕΒΕ. ΙΣΤ, 2533. -Η-
Θεοδώρου Γ. Κλαδά Κεφαλλήνος

Το προσεχές μέλλον των εν τη Ανατολή λαών Ως προς την ιστορίαν. Πραγματεία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Το προσεχές μέλλον των εν τη Ανατολή λαών Ως προς την ιστορίαν. Πραγματεία