7745. - Τό καύχημα τών χριστιανών Ελλήνων. Ποιημάτων άνέκδοτον. Έν Ζάκυνθο.), τυπογραφεΐον δ Ζάκυνθος Κωνσταντίνου Ρωσσολίμου. 1858. Εις 8ον μικρόν, σ. 16. 'Επί τοϋ παρά ΓΒ— αντιτύπου τά υπ' άρι&\ 54 και 55 τετράστιχα άντικατεστάΟησαν μεταγενεστέρως δι' ετέρων έπικεκολλημένων, σχετικών προς τήν γενομένην "Ενω- σιν της Επτανήσου. *

Το καύχημα των χριστιανών Ελλήνων.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Το καύχημα των χριστιανών Ελλήνων.