7743. - Τί τό ώραϊον της τέχνης; [έν τέλει:] Έξεφωνήθη την 20 Μαΐου 1858 την 6 ώραν μ. μ. εις τους ΐσκειους τών δένδρων της καϊμένης Βουλής. Τΰποις Δ. Άθ. Μαυρομμάτη Εις 8ον, σ. 31. ΤοΟ Γ. Τερτσέτη. ΕΒΕ. Β. Ε. Ι. 1196', ΓΕΝ. Κ. G. 485.
Γ. Τερτσέτη.

Τι το ωραίον της τέχνης

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Τι το ωραίον της τέχνης