7741. — Τά περί τοΰ απ" 'Αθηνών εις Πειραιά Σιδηροδρόμου. Έν 'Αθήναις, εκ τοΰ τυπογραφείου 'Αθηνάς. 1858. Εις 8ον, φ. 1 ά. ά. + σ. β' + 20. ΔΒΠ 2026. #¦

Τα περί του απ' Αθηνών εις Πειραιά Σιδηροδρόμου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Τα περί του απ' Αθηνών εις Πειραιά Σιδηροδρόμου