7734. — Σύνοψις της Ίερας Κατηχήσεως προς χρήσιν τών 'Ορθοδόξων παίδων. Έν Ίεροσολΰμοις, εκ της τυπογραφίας τοϋ Παναγίου Τάφου. 1858. Εις 8ον μικρόν, σ. 23. Τοϋ Λ. Κοραή. *

Σύνοψις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Σύνοψις