7732. - Σύνοψις περιέχουσα 'Ακολουθίας και Εΰχάς έκάστω Χριστιανώ προ- σήκουσας και άλλα ωφέλιμα. Επιμελώς διορθωθεΐσα και προσί)ήκχι νέων πασχαλιών έπαυξηθεϊσα. Έν Βενετία Έκ της 'Ελληνικής Τυπογραφίας τοϋ Φοίνικος 1858 Εις 8ον μικρόν, σ. 2 ά. ά. + 592.

Σύνοψις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Σύνοψις