7728. - Συλλογή τών πολιτικών αποφάσεων τοΰ 'Αρείου Πάγου τοΰ έτους 1858. Παράρτημα της 'Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Έν 'Αθήναις εκ τοΰ βασιλικοΰ1 τυπογραφείου 1858. Εις 8ον, σ. 967. ΕΒΕ. ΝΟΜ. 2691. ¦*·

Συλλογή των πολιτικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου του έτους1858.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Συλλογή των πολιτικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου του έτους1858.