7727. - Συλλογή τών ποινικών αποφάσεων τοΰ 'Αρείου Πάγου τοΰ έτους 1858. Παράρτημα της 'Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. 'Εν 'Αθήναις εκ τοΰ βασιλικοΰ τυπογραφείου. 1858. Εις 8ον, σ. 283. ΕΒΕ. ΝΟΜ. 2692. *

Συλλογή των ποινικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου του έτους1858.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Συλλογή των ποινικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου του έτους1858.