7726. - Συλλογή των ποιημάτων τοϋ Λιονοσίοο Σολομοό.—Liberte!--- ton image. Lamartine—Έν 'Αθήναις, εκ τοΰ τυπογραφείου το Αθήναιον 1858. Εις 8ον, σ. 112. ΓΕΝ. MGL 868. *

Συλλογή των ποιημάτων του Διονοσίου Σολομού.—

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Συλλογή των ποιημάτων του Διονοσίου Σολομού.—