7724. - Στοιχειώδης πραγματεία περί τοΰ δικαίου τών Εθνών μεταφρα- σθεΐσα έκ τοϋ γαλλικοΰ από τής νομικής εγκυκλοπαίδειας τοΰ Κ. Έσβάχ ύπό Λεω- νίδα Άλεξ. Κλοτσιάρι; τελειοφοίτου τής νομικής Σχολής. Άθήνησι, τΰποις Π. Α. Σακελλαρίου. (Κατά τήν όδόν Ευαγγελιστρίας, αριθ. 44). 1858. Είς 8ον, φ. 2 α. ά. + σ. 4 ά. ά. + 112. PS 4285, ΔΒΠ 1682.
Κ. Έσβάχ

Στοιχειώδης πραγματεία περί του δικαίου των Εθνών

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Στοιχειώδης πραγματεία περί του δικαίου των Εθνών