7723. - Στοιχειώδης 'Ιστορία τής 'Αρχαίας Ελλάδος. Συγγραφεΐσα μεν ύπό τοϋ "Αγγλου Θωμά Κείτλη, Μεταφρασΐίεΐσα δέ και συμπληρωθείσα ύπό Σιζ. Άντωνιάδοο. Προς χρήσιν κυρίως τών ελληνικών σχολείων."Εκδοσις τετάρτη βελτιω- μένη. 'Αθήναι Τύποις Κωνσταντίνου Άντωνιάδου. 'Απέναντι τής Ρόμβης, 'Αριθ. 117. 1858. Ε!ς δον, σ. ιβ' + 284. Πρβλ. αριθ. 5203, 5565 και 6541. ΜΙΒ 6448. ΜΞΗ 1100. *
Θωμά Κείτλη

Στοιχειώδης Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδος.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Στοιχειώδης Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδος.