7717. - Σημαντικότης της νεωτε'ρας ελληνικής προς τε τήν άρχαίαν γλώσσαν και προς τήν συγκριτικήν γλωσσολογίαν. Διατριβή συγγραφεΐσα και άναγνω- σθεΐσα υπό Έρνέστου Κουρτίου έν τη έν Γοτίγγη Βασιλική Εταιρεία τών Επιστη- μών. Έξελληνισθεΐσα υπό Θεαγένοας Λιβαδά, Δ. Φ. Διευθυντού της έν Τεργέστη Ελληνικής Σχολής. Τυπογραφία Λόϋδ. Εις 8ον, σ. 15. "Ανευ χρονολογίας, αλλά τοϋ 1858. ΓΕΝ. Gr. L. 275.
Έρνέστου Κουρτίου

Σημαντικότης της νεωτέρας ελληνικής προς τε την αρχαίαν γλώσσαν και προς την συγκριτικήν γλωσσολογίαν. Διατριβή

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Σημαντικότης της νεωτέρας ελληνικής προς τε την αρχαίαν γλώσσαν και προς την συγκριτικήν γλωσσολογίαν. Διατριβή