7672. - Όνοματολόγιον ναυτικόν. Έν 'Αθήναις. Έκ τοΰ βασιλικοΰ τυ- πογραφείου 1858. Είς 8ον, cp. 1 ά. ά. + σ. 72. Συντάκται τούτου οί Λ. Παλάσκας και Α. Κουμελάς πλωτάρ- χαι και ό Φίλιππος Ίωάννου Καθηγητής Πανεπιστημίου. ΕΒΕ. ΣΤΡΑΤ. 222'· ΓΕΝ. 1,. 435. #-
Λ. Παλάσκας και Α. Κουμελάς | Φίλιππος Ίωάννου

Όνοματολόγιον ναυτικόν

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Όνοματολόγιον ναυτικόν