7668. - Ό 'Ιππότης τοϋ ερυθρού οϊκου. Μυθιστόρημα τοϋ 'Αλεξάνδρου Δουμά. Μεταφρασθεν υπό /#·*¦# 'Απαγορεύεται ή μετατΰπωσις τής μεταφράσεως ταύτης, άφιερουμένης εις την προστασίαν τών νόμων. Έν 'Αθήναις, έκ τοΰ τυπογρα- φείου τής Αυγής. ('Οδός ΙΙραξιτέλους). 1858. Είς 8υν, σ. 387. Β11Θ 6396, ΛΕΥ-. *
ΑλεξάνδρουΔουμά

Ό Ιππότης του ερυθρού οίκου.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ό Ιππότης του ερυθρού οίκου.