7667. - Οί περιηνηταί της 'Ανατολής και ή Τουρκία μετά την έν Παρι- σίοις συνθήκην νπο Σαίν - Μάρκ Γιραρδίνου Άκαδημαϊκοϋ κ.λ.π. Έκ τοϋ Γαλλικοΰ υπό ΙΙαναγ. Μ. Γιοορδ^. Τελειοφοίτου τής Νομικής Σχολής. Έν 'Αθήναις, Τΰποις Εμμανουήλ Γεωργίου 1858. Εις 8ον, σ. η' + 84. 'Επί τοΰ εξωφύλλου ό τίτλος συντετμημένος. Τω αύτφ ετει εξεδόθη ή συνέχεια «έκ τοΰ τυπογραφείου Δ. Είρηνίδου», φ. 1 α', ά. + σ. 85- 130. ΕΒΕ Γ.Π. 4757" , ΦΣΠ—. Ή συνέχεια παρά ΛΕΥ—. *
Σαίν - Μάρκ Γιραρδίνου

Οί περιηγηταί της Ανατολής

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Οί περιηγηταί της Ανατολής