7664. - Ό θάνατος Ναθαναήλ Δομενεγίνου Ζακυνθίου Ένδόξως υπέρ πίστεως και πατρίδος θανόντος εν ετει 1854. Έποίησε Διομήδης Δελβινιώτης Κερ- κυραίος. Εκδοθέν ύπό 'Αντωνίου Τερζάκη. Κέρκυρα, τυπογραφεΐον Έρμης. 'Αντω- νίου Τερζάκη 1858. Είς 8ον μικρόν, σ. 40. ΑΕΚ—, IEEE 366. *
Διομήδης Δελβινιώτης Κερ-κυραίος

Ό θάνατος Ναθαναήλ Δομενεγίνου Ζακυνθίου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ό θάνατος Ναθαναήλ Δομενεγίνου Ζακυνθίου