7662. - Ό "Εμπορος ποιητής Ποίημα άποβληθέν εκ τοΰ ποιητικού συνα- γωνισμού τοΰ έτους 1857 ύπό Έμμανουήλ. Έν Έρμουπόλει, Τυποις Γ. Μελιστα- γοΰς Μακεδόνος. (Όδός 'Αγοράς αριθ. 673). 1858 Εις 8ον, σ Γ + 57 + 1 α. ά. ΕΒΕ.Ν.Φ. 535. *
Έμμανουήλ.

Ό Έμπορος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ό Έμπορος